top of page
Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: “Sledehonden Sport Club Nederland”, bij verkorting ook te noemen “SSC-NL”. Zij heeft haar zetel in de gemeente Enschede.

Duur

Artikel 2

1. De vereniging is opgericht op heden en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar loopt van één april tot en met 31 maart van het daarop volgende jaar.

Doel

Artikel 3

1. De vereniging stelt zich ten doel de sledehondensport te bevorderen in de ruimte zin van het woord.

2. Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. haar leden de kennis en informatie te verschaffen die nodig zijn om op verantwoorde wijze de sledehondensport te beoefenen;

b. haar leden de mogelijkheid te bieden om in vrijheid en onder eigen verantwoordelijkheid de sport te bedrijven;

c. functionele contacten te onderhouden met personen en instanties in binnen- en buitenland;

d. de internationale ontwikkelingen in de sledehondensport nauwlettend te volgen en haar leden hierover te informeren;

e. door middel van aansluiting bij internationale organisaties invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van de sledehondensport;

f. zo mogelijk, wedstrijden te organiseren;

g. zorg te dragen voor de naleving van de door de vereniging aan haar leden bindend voorgeschreven gedragsregels bij het beoefenen van de sledehondensport.

Lidmaatschap

Artikel 4

1. De vereniging kent gewone leden, gezinsleden en aspirantleden. Gewone leden zijn enerzijds zij, die reeds vóór de opname van deze volzin in deze statuten gewoon lid van de vereniging waren, alsmede zij die als lid zijn toegelaten op de wijze als bepaald in het volgende artikel en anderzijds titulaire leden, te weten zij die anderszins gewoon lid van de vereniging zijn geworden, speciaal ter voldoening aan het vereiste van artikel 13, eerste lid tweede volzin. Ieder die nog geen gewoon lid is van de vereniging, maar die overeenkomstig artikel 13, tweede lid van de statuten als bestuurslid is voorgedragen als bestuurslid, wordt aldus titulair lid. 1

2. Gewonen leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.

3. Gezinsleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die behoren tot het gezin van gewonen leden of aspirantleden de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.

4. Aspirantleden van de vereniging kunnen zijn: - natuurlijke personen, die de leeftijd van zestien nog niet hebben bereikt; - natuurlijke personen, die zich als zodanig hebben aangemeld.

5. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle gewone leden, gezinsleden en aspirantleden zijn opgenomen.

Aanmelding en toelating

Artikel 5

1. Aspirantleden en gezinsledenmelden zich aan bij het secretariaat van het bestuur. De aanvraag geschiedt door middel van een standaard-aanmeldingsformulier. Hierin worden vermeld: naam, voornamen, geboortedatum- en jaar, adres, woonplaats en de aard van het gewenst lidmaatschap. Tevens wordt door ondertekening bevestigd, dat de aanvrager de doelstellingen van de vereniging onderschrijft. De aanvraag wordt gepubliceerd in de stukken van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (hierna te noemen: A.L.V.). Ieder gewoon lid heeft het recht binnen veertien dagen na publicatie bezwaar aan te tekenen tegen de aanmelding.

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating en doet daarvan mededeling in de A.L.V.

3. Bij niet-toelating kan de A.L.V. alsnog tot toelating besluiten, echter met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Aspirantleden kunnen het gewone lidmaatschap verwerven na ten minste één jaar aspirantlid te zijn geweest, mits zij binnen het laatste geëindigde wedstrijdseizoen ten minste drie sledewedstrijden hebben gelopen, waarvan ten minste twee wedstrijd "Esdra gereglementeerd" zijn.

5. In bijzondere gevallen kan het bestuur voorstellen doen om personen het gewonen lidmaatschap te verlenen, zonder dat aan de voorwaarden onder 4. is voldaan. Hierover beslist de A.L.V. met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Einde lidmaatschap

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging, wegens het niet voldoen aan de onder artikel 7 lid 2 gestelde betalingsverplichting;

d. door opzegging door de vereniging, wegens het ophouden van het desbetreffende lid aan de vereistenvoor het lidmaatschap bij deze statuten gesteld, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet meer kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren of, uitsluitend voor titulaire ledendoor het einde van het bestuurslidmaatschap van het desbetreffende titulaire lid, dan wel indien het desbetreffende titulaire lid niet is benoemd in de algemene ledenvergadering, waarin het titulaire lid overeenkomstig artikel 13. tweede lid van de statuten als bestuurslid was voorgedragen.

2e. Door ontzetting.

Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Vervallen.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk in kennis gesteld van dit besluit met opgave van redenen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na dagtekening van de ontvangst der kennisgeving van het besluit beroep open op de A.L.V. met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Jaarlijkse bijdrage

Artikel 7

1. De gewone leden, gezins- en aspirantleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, welke door de A.L.V. zal worden vastgesteld.

2. Iedere bijdrage dient bij aanvang van het verenigingsjaar te worden betaald, doch uiterlijk vóór de aanvang van de A.L.V.

Algemene ledenvergadering

Artikel 8

1. Aan de A.L.V. komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, welke niet door de wet of in de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na het eindigen van het verenigingsjaar, wordt een A.L.V. - de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. de notulen van de laatstgehouden A.L.V.;

b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 16 met het verslag van de aldaar bedoelde kascommissie;

c. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;

d. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;

e. de verkiezing van de andere bestuursleden;

f. de vaststelling van de begroting;

g. de vaststelling van de contributie;

h. de voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.

3. Andere A.L.V.‘en worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. Datum, tijdstip en plaats van een A.L.V. moeten tenminste dertig dagen vóór het plaatsvinden van de A.L.V. ter kennis van de leden worden gebracht.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een A.L.V., waarvan de datum dient te worden vastgesteld op een termijn van niet langer dan vier weken na datum van dit verzoek. Indien binnen veertien dagen na datum van dit verzoek geen gevolg wordt gegeven aan dit verzoek, middels verzending van een convocatie door het bestuur, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse, waar de vereniging haar zetel heeft, veel gelezen dag- of weekblad.

Toegang en stemrecht

Artikel 9

1. Toegang tot de A.L.V. hebben alle gewone leden, aspirantleden en gezinsleden. Geen toegang hebben gewonen leden, aspirantleden, gezinsleden en bestuursleden die geschorst zijn, behoudens ingeval bedoeld in artikel 6 lid 7 van deze statuten.

2. Over toelating van andere dan in artikel 9 lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.

3. Ieder gewoon lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem.

4. Aspirantleden en gezinsleden hebben geen stemrecht.

Voorzitterschap en notulen

Artikel 10

1. De A.L.V.’en worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen opgemaakt, welke door de voorzitter en notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij, die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 11

1. Het ter A.L.V. uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de A.L.V. genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

4. Over personen wordt schriftelijk gestemd en over zaken mondeling. Wanneer bij stemming over personen niemand een vereiste meerderheid krijgt, wordt opnieuw gestemd over die twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen verwierven zonder gekozen te zijn. Als meerdere personen een gelijk aantal 4 stemmen krijgen en zij vervolgens het bepaalde in de vorige alinea voor herstemming in aanmerking komen, dan vindt over hen een tussenstemming plaats.

5. Bij staking der stemmen over zaken wordt het al dan niet geamendeerde voorstel nog éénmaal in stemming gebracht. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel teruggenomen. Het betreffende voorstel kan opnieuw worden aangeboden op een volgende A.L.V., welke daartoe binnen een termijn van drie maanden bijeengeroepen dient te worden, wanneer althans de importantie van het gewraakte voorstel daartoe, naar het oordeel van de voorzitter noopt.

6. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

7. Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits op voorstel van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de A.L.V.

Bijeenroeping A.L.V.

Artikel 12

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, zo dikwijls het dit nodig acht. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 lid 5. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste dertig dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17.

Bestuur

Artikel 13

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de A.L.V. worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de gewone leden.

2. Benoeming van bestuursleden geschiedt in één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd, zowel het bestuur als tenminste drie gewone leden der vereniging. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door drie of meer gewone leden moet v66r de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de A.L.V., genomen in de jaarvergadering waarin ten minste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de A.L.V. overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de A.L.V. vrij in haar keuze.

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek lidmaatschap - Schorsing

Artikel 14

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de A.L.V. worden ontslagen of geschorst. Een schorsing als bestuurslid, welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag uit die functie, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een bij huishoudelijk reglement vast te stellen rooster van aftreding. De aftredende 5 functionaris is slechts éénmaal herkiesbaar; waarna hij gedurende tenminste één jaar geen functie binnen het bestuur van de vereniging mag vervullen. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door het eindigen van het lidmaatschap der vereniging; b. door te bedanken.

Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur

Artikel 15

1. De voorzitter wordt door de A.L.V. in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld. Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris of diens plaatsvervanger notulen opgemaakt, welke door de voorzitter of diens plaatsvervanger en de secretaris of diens plaatsvervanger worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de Wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter of diens plaatsvervanger omtrent de totstandkoming en de inhoud van een bestuursbesluit niet bindend.

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering van- en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging

Artikel 16

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden onder de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd tot vertegenwoordiging en het besturen van de vereniging, tot het besturen mits er ten minste drie bestuursleden over zijn. Het bestuur is verplicht op de eerstvolgende algemene ledenvergadering na het ontstaan van de vacature nieuwe bestuursleden voor te dragen als bestuurslid overeenkomstig artikel 13 tweede lid van de statuten, ook in geval er minder dan drie bestuursleden over zijn. In geval er minder dan drie bestuursleden over zijn, is het bestuur verplicht om die algemene ledenvergadering op zo kort mogelijke termijn te beleggen overeenkomstig artikel 12 van de statuten, met dien verstande, dat de termijn voor de oproeping alsdan tenminste een week bedraagt. Het besturen van de vereniging is in dat geval voor wat betreft alle overige handelingen echter opgedragen aan de algemene ledenvergadering.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, welke door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de A.L.V., bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld voor een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de A.L.V. voor besluiten tot:

6 a. onverminderd het bepaalde onder artikel 16 lid 1 sub a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, voor zover liggende buiten de reeds goedgekeurde begroting van het lopende verenigingsjaar.

b. 1. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

2. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

3. het aangaan van dadingen;

4. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Het bestuur is bevoegd tot:

a. het huren, verhuren of op een andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;

b. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

7. Onverminderd het in de laatste volzin van artikel 15 lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door de voorzitter tezamen met de secretaris, dan wel hun plaatsvervangers.

8. Het bestuur is bevoegd geleden te verwerven of te doen verwerven, teneinde deze aan te wenden om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken.

Jaarverslag - rekening en verantwoording

Artikel 17

1. Het verenigingsjaar loopt van één april tot en met een en dertig maart van het daaropvolgende jaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een jaarvergadering binnen twee maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de A.L.V., zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De A.L.V. benoemt jaarlijks uit de gewone leden, aspirantleden en gezinsleden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de A.L.V. verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording van het bestuur bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de A.L.V. worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 7 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in artikel 17 lid 2 en artikel 17 lid 3 tien jaren lang te bewaren.

Statutenwijziging

Artikel 18

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de A.L.V. waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste dertig dagen.

2. Zij die de oproeping tot de A.L.V. ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hierboven bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de gewone leden vertegenwoordigd is. Is er niet twee/derde van de gewone leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding

Artikel 19

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 Boek 2 van het Burgerlijk wetboek kan de vereniging worden ontbonden door een besluit van de A.L.V. Het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.

2. Indien in een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit lid waren. Ieder ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven door de A.L.V.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.

5. In stukken en aankondigingen, welke van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Huishoudelijk reglement en reglement van orde

Artikel 20

1. De A.L.V. kan een huishoudelijk reglement en een reglement van orde vaststellen.

2. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement en/of het reglement van orde kunnen slechts op een A.L.V. aan de orde komen.

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement en/of het reglement van orde, behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebracht stemmen in een A.L.V. en dient uiterlijk één maand voor de A.L.V. ingediend te zijn.  

Addendum 2009 ivm Stemgerechtigd lid

Tijdens de ALV 2009 is besloten dat naast de statuten om lid te worden nu ook onderstaand addendum is toegevoegd. 

Het aspirant lid heeft minimaal 4 jaar betaald en in die 4 jaar minimaal 4 karrenwedstrijden en 4 sneeuwwedstrijden gelopen.

Addendum ALV 2018

Aspirant-leden kunnen het gewone lidmaatschap verwerven na ten minste één jaar betalend aspirant-lid te zijn geweest, mits zij binnen het laatste geëindigde wedstrijdseizoen(1)  ten minste drie sneeuwwedstrijden hebben gelopen, met minstens 2 gefinishte dagen, (2) OF een meerdaagse wedstrijd met tenminste 6 etappen, (3) OF een  lange afstands wedstrijd van minimaal 160 km.

Sledehonden
Sport Club Nederland

Doelstelling van de SSC-NL is de sledehondensport te bevorderen, in de ruimste zin des woord. 

IFSS logo ssc-nl sledehonden oranje.png
bottom of page